Terug naar overzichtHervorming vennootschapsbelasting: update

27/9/2017
Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over enkele ingrijpende fiscale en sociaal-economische hervormingen. De regering wil hiermee volop inzetten op jobcreatie en het versterken van de economie.
De hervorming van de vennootschapsbelasting vormt een belangrijk onderdeel van deze hervormingen. Deze hervorming – die in twee fases zal verlopen (vanaf 2018 en vanaf 2020) – zal uiteraard een belangrijke impact hebben op ondernemingen, investeerders en (fiscaal) adviseurs.
De belangrijkste fiscale maatregelen verschenen reeds uitgebreid in de media. Belangrijker wordt de concrete uitwerking in wetteksten. Bovendien zullen er heel wat compenserende maatregelen worden ingevoerd om de budgetneutraliteit van de verlaging van de vennootschapsbelasting op te vangen.
VenB-specialist Yves Verdingh overloopt samen met u de relevantste fiscale krachtlijnen en geeft duiding bij de definitieve wetteksten van deze hervorming.
 
1. Overzicht tarieven
 • Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt in 2018 van 33% naar 29%. Vanaf 2020 zal dit tarief 25% bedragen
 • Voor kmo’s zal een belastingtarief gelden van 20% (op de eerste schijf van 100.000 EUR)
 • De aanvullende crisisbijdrage bovenop het basistarief wordt vanaf 2018 verlaagd van 3% naar 1,5%. In 2020 zal dit tarief 0% bedragen
 • Vanaf 2018 geldt de afschaffing van het tarief van 0,412% op meerwaarden van aandelen voor grote vennootschappen. De “fairness tax” wordt aangepast / afgeschaft
2. Hervormingsmaatregelen vanaf 2018
 • De notionele intrestaftrek (NIA) wordt hervormd, met een berekening berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de aangroei van het risicokapitaal van de laatste vijf jaar
 • Verschillende aftrekposten worden beperkt tot een “korf” met beperkt bedrag
 • Het gebruik van vennootschappen wordt ontmoedigd door de verhoging van het bezoldigingsbedrag (naar 45.000 EUR) per bedrijfsleider
 • Voorzieningen voor risico’s en kosten: beperkende maatregelen
 • De vrijstelling van meerwaarden op aandelen worden gealligneerd op de DBI-voorwaarden
 • Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
 • Venootschappen worden extra aangemoedigd om voorafbetalingen te verrichten
 • Strengere fiscale aftrekbaarheid om de vooruitbetaling van toekomtige kosten te ontmoedigen
 • Nieuwe spelregels voor taxatie van herbeleggingsmeerwaarden
 • Bij een belastingcontrole kan de belastbare basis niet meer verminderd worden met beschikbare aftrekbare bestanddelen
 • Nieuwe spelregels voor inschakelingsbedrijven
 • De investeringsreserve dooft uit
 • De investeringsaftrek voor kmo’s en eenmanszaken wordt tijdelijk verhoogd naar 20%
3. Hervormingsmaatregelen vanaf 2020
 • De fiscale aftrekbaarheid van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen wordt beperkt
 • Voor bepaalde uitgaven (zoals aanslag geheime commissielonen, autokosten,…) zal een aftrekbeperking gelden
 • Vrijgestelde reserves (ontstaan vóór 1 januari 2017) kunnen omgezet worden in gewone belastbare reserves tegen een tarief van 15% (en 10% in bepaalde gevallen)
 • Aftrekbeperking van vreemd vermogen op basis van EU-Richtlijn 2016/1164 (12 juli 2016)
 • De fiscale consolidatie naar Zweeds model wordt ingevoerd
 • Het criterium ‘marktrente’ als maximum interestvergoeding voor de credit/debet-stand rekening-courant wordt vervangen
 • Extra vrijstellingen (zoals voor aanvullend en bijkomend personeel, loon van stagiairs, meerwaardevrijstelling op bedrijfsvoertuigen, enz.) worden afgeschaft
 • Er komt een Controlled Foreign Company-wetgeving, met belasting van bepaalde inkomsten van een ‘gecontroleerde buitenlandse vennootschap’ onder bepaalde voorwaarden
Spijker uw kennis volledig bij